ஜார்ஜ் கேட்ஸ்

ஜார்ஜ் கேட்ஸ்

தலைமை ஆசிரியர்
, Google+
பெண் இன்று

பெண் இன்று

நிர்வாகி
, Google+
அலிசா Selezneva

அலிசா Selezneva

ஆசிரியர்
, Google+
அண்ணா Enina

அண்ணா Enina

ஆசிரியர்
, Google+
டாரியா Bondareva

டாரியா Bondareva

ஆசிரியர்
, Google+
ஓல்கா Laptiy

ஓல்கா Laptiy

ஆசிரியர்
, Google+
Lyudmila

Lyudmila

ஆசிரியர்
, Google+
ஹெலன் Palaeologus

ஹெலன் Palaeologus

ஆசிரியர்
, Google+